Projektledare Josephine Jernberg var en av talarna på Leap for Lifes

Inför 70-talet chefer, forskare och verksamhetsutvecklare inom informationsteknologi, AI-forskning och informationsdriven vård var projektledare Josephine Jernberg en av talarna på Leap for Lifes frukostseminarium 19 april. Temat var informationsdriven vård, datadrivet arbete från teori till praktik.

Josephine Jernberg är projektledare för God och Nära vård, ett samverkansprojekt mellan Ljungby kommun, Region Kronoberg och Campus Ljungby. Syftet med projektet är att rikta insatser rätt, i rätt tid och till rätt person inom vården sömlöst över kommun- och regiongräns genom ökad AI-tillämpning, digitala processer och välfärdsteknik. Med hjälp av artificiell intelligens ska en nulägesanalys ge en bild över den sammanhålla vårdkonsumtionen över kommun/region för den äldre invånaren i Ljungby kommun.

För att klara av samhällsutmaningarna med ökat kompetensförsörjningsbehov och den snabbt växande demografiska utvecklingen behöver fler samverkansarbeten ske mellan kommun och region. Att arbeta datadrivet och metodiskt med gemensamma hälsodata och AI-analyser kan vi på bästa sätt möta invånarens behov, i projektets första skede den äldre invånaren. Det ger den enskilde i sitt åldrande ökad trygghet och kontroll i sitt hem i sin sjukdomssituation och med hjälp av välfärdsteknik bli mer delaktig i sin hälsa.

God och Nära vård är ett innovativt och banbrytande forskningsprojekt som arbetar så väl operativt som strategiskt med att dels dela data mellan Ljungby Kommun och Region Kronoberg men också för att påverka och lyfta upp de möjligheter som delning av hälsodata innebär till gagn för den enskilde.

Forskningen i God och Nära vård bedrivs i samarbete med Högskolan i Halmstad. Projektets etapp 1 finansieras av Familjen Kamprads Stiftelse.

Leap for Life är knutet till informationsteknologi på Högskolan i Halmstad och är ett innovationscenter för informationsdriven vård. Tillsammans med akademin arbetar de med Region Halland, länets kommuner och dess näringsliv.

Här kan du läsa mer om projektet: God och Nära vård – Campus Ljungby