God och Nära vård

För att klara utmaningarna med God och Nära vård, vill Region Kronoberg tillsammans med Ljungby kommun driva ett projekt som syftar till en hälso- och sjukvård som tillhandahålls sömlöst med utgångspunkt i patientens/kundens individuella behov och förutsättningar för att individens hela livssituation kan beaktas.

Utvecklingen av nära vård innebär att begreppen nära och tillgänglig ska definieras med utgångspunkt i patientens behov.

Det handlar om ett förhållningssätt som avser en mer personcentrerad hälso- och sjukvård där samarbetet och samverkan mellan region och kommun är central. 

Där målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser samt att skapa ett mer samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart hälso- och sjukvårdssystem.

Primärvården kommer alltmer utgöra basen och navet i vården. Primärvården behöver samspela med den specialiserade vården både på och utanför sjukhusen och den kommunala omsorgen som behövs utifrån patientens perspektiv. Den nära vården har hälsan i fokus och kan inte uppnås om inte primärvården och folkhälsoarbetet sker i nära samverkan.

Mål med projektet

Region Kronoberg och Ljungby kommun ska vara förebilder i Sverige för God och Nära vård genom att arbeta tillsammans, datadrivet och metodiskt. Projektet ska använda AI och digitala hjälpmedel. Hela tiden med patientens/kundens bästa som ledstjärna.

Region Kronoberg och Ljungby kommun vill skapa likvärdig vård med avsikten att dela information mellan huvudmän för att resursoptimera och skapa ett självständigt liv för den enskilde.

Genom att följa och optimera patientens/kundens flöde genom hela hälso-och sjukvårdskedjan (både kommun och region) förväntas samordningsvinster och en mer kostnadseffektiv vård och bättre kvalité som leder till ett mer självständigt liv för den enskilde.

Projektet drivs och leds tillsammans med akademin för att säkerställa en evidensbaserad vård.

Behovet av framtidens kompetensförsörjning inom hem- och specialistsjukvården är prioriterad i takt med att yrkesrollerna förändras. Det kommer att behövas re-skill och up-skill för att gapet ska minska. Region Kronoberg, Ljungby kommun och Linnéuniversitetet startade upp Sjuksköterskeprogrammet på Campus Ljungby med ett kliniskt testcenter på Ljungby Lasarett år 2018 vilket innebär cirka 30 nyutexaminerade sjuksköterskor per år. Utöver detta behövs även specialistutbildningar kopplat till digitalisering, äldrevård och distriktssjuksköterskor med mera.

Målgrupp

Målgruppen i detta projekt är medborgare i Ljungby kommun som ska få möjlighet till God och Nära vård.

Projektsamarbetet

Inom ramen för samarbetet kommer vi fokusera på två områden; Informationsdriven vård samt God och Nära vård i hemmet/Smarta hem. I projekten kommer vi nyttja redan beprövad forskning och ta den vidare för att snabbare kunna förbättra för kunden/patienten i vårdresan, men också för att effektivisera vården så att den utförs av rätt kompetens på rätt ställe.

Projektet kommer att drivas som ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby. Campus Ljungby är den part som håller ihop arbetet.

Forskningen för delen i informationsdriven vård sker i samarbete med Högskolan i Halmstad som innehar rollen som forskningshuvudman.

Kontakt: