you-x-ventures-X8H8vPcelPk-unsplash

STORK

STORK- Strategisk Omställning och Riskminimering genom Kompetenslyft

Projektet avslutades i december 2022.

STORK (Strategisk Omställning och Riskminimering genom Kompetenslyft) har genom relevanta seminarier, kortare kurser, fysiska och digitala utbildningar i workshopsformat samt genom riktade insatser till olika målgrupper effektivt och med positiv energi kompetensutvecklat den småländska industrin under 2020-2022. Genom noggrant planerade och kompetenshöjande utbildningsresor har vi ökat den interna förmågan att hantera större förändringar i efterfrågan på företagets tjänster och produkter, kundens och samhällets krav på ökad hållbarhet, nya affärsmodeller, hållbara och robusta värdekedjor såväl upp- som nedströms samt bidragit till hur man skall hantera den framtida kompetensförsörjningen inom branschen. För att uppnå en nödvändig industriell omställning och förnyelse har ledning, linjechefer, nyckelpersoner och utvalda delar av produktionspersonalen deltagit i projektets olika aktiviteter. Med stor hjälp av expertkunskap från våra leverantörer har vi på ett strategiskt vis arbetat för att optimera projektets långsiktiga effekter i det småländska näringslivet och hos de anställda individerna i företagen.

72 företag med 403 unika personer deltog i projektet och av dessa var 159 kvinnor (39%) och 244 (61%) män.

Medverkande externa delprojektledare utsågs från Jönköpings län med upphandlad extern partner och utförare Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB. Kalmar län med upphandlad extern partner och utförare IUC i Kalmar Län AB. Som huvudansvarig och projektägare har Campus Ljungby, Kronobergs län, agerat och här placerades även projektledningskontoret. Ovanstående organisationer har tillsammans med representant från näringslivet och IUC Sverige AB även medverkat i projektets styrgrupp. Den samlade kompetensen från projektgruppen och övriga anställda i de fyra deltagande organisationerna utgav en stabil grund att inledningsvis (hösten 2020) förstå och identifiera företagens dåvarande, vid den tiden relativt okända, kunskap om de nya behov som behövs i en tid präglad av förändring.

Inledningsvis fick vi ställa om och genomföra en högre del av insatserna digitalt. Utmaningen bestod i att på kort varsel kunna vara flexibla mellan digitala och traditionella insatser vilket av och till ställde höga krav på projektgrupp, leverantörer och inte minst deltagarna. En hybridmodell för kompetensutveckling är högst troligt här för att stanna.

Genom systematiska kompetenskartläggningar, förutsättningsstudier och djupanalyser arbetade vi i tät dialog med deltagande företag. Hela projekttiden med de fyra utbildningspaketen vi skapat som stöd. Detta gjorde även att vi kunde bibehålla rätt riktning mot de uppsatta målen under hela genomförandefasen.

En framgångsfaktor var den täta dialogen med handläggaren på ESF. Den avslutande delen av vår utbildningsresa, att leda i förändring, kunde i ett tidigt skede godkännas för genomförande vilket skapade en trygghet för det fortsatta arbetet. En annan framgångsfaktor var vår agila förmåga att lyssna på de uppkomna och förändrade behov som uppstod under genomförandefasen. Genom att lyssna noggrant så togs även ett antal skräddarsydda utbildningar fram till enskilda företag. Den sista enskilt stora framgångsfaktorn var vårt arbetssätt med att dela in företag i tre nivåer – bas, medium och premium.

Bland de företag som intervjuats av projektets externa utvärderare är det tydligt att projektet lett till en reell kompetensutveckling bland de anställda. Vi ser även en bekräftad förflyttning med stöd av de 618 svar som projektets deltagare lämnat i samband med genomförd insats eller utbildning.

I flera företag har man börjat arbeta med kompetensmatriser, mentorskap, egna utbildningsplaner samt kompetensöverföring mellan avdelningar och enheter. Det är tydligt och bekräftat att många företag även fått upp ögonen för vad ett utvecklande ledarskap bland chefer och ledare kan innebära för SAMTLIGA anställda och hela företagets förmåga att utvecklas. Vilket i hög grad även har utvecklat individer och grupper som inte deltog direkt i projektets aktiviteter.

Utbildningar i att hantera trender och omvärldsbevakning kom att bli en uppskattad del av vårt erbjudande. När projektledningen i slutskedet av genomförandefasen blickade framåt kring behovet av denna typ av möjlighet för utveckling så är det tydligt att STORK kunnat göra skillnad. Vi har hjälpt individer och företag i vår strävan att vara ett stöd och en samarbetspartner i det livslånga lärandet.


Genomföra aktiviteter

”STORK – att leda förändring” – Att leda i förändring var det fjärde och sista av projekt STORK:s utbildningspaket. Utbildningspaketen bygger på identifierade utmaningar och omfattande kartläggningar som projektet genomförde under planeringsfasen.

Inspirationsföreläsning & workshop Omvärldsbevakning – Vi ser en allt mer komplex värld som förändras i snabb takt och där varje företag behöver förstå och analysera hur dessa förändringar påverkar dem nu och i framtiden.

Inspirationsdag & slutkonferens

Leanspel – En upplevelsebaserad övning framtagen i syfte att öka förståelsen för hur resursfördelning och bra kommunikation kan driva på förbättringsarbetet i er organisation mot en optimerad verksamhet.

Fördjupa dina kunskaper i Excel – Under den här utbildningen får du möjlighet att utveckla dina Excelkunskaper med praktiska övningar som är anpassade för inköp. Vi kommer bearbeta data för en spendanalys i Excel, Power Pivot och Power Query samt visualisera den i Power BI.
Kunskapen tar du med dig vidare till ditt företag för att bidra med goda insikter till ert strategiska- och operativa inköpsarbete samt ge ledningen en god förståelse för inköpsmönster.

Utbildning inom Social Hållbarhet– inspirationsföreläsning den 24 augusti samt datum för utbildning: 23/9 i Kalmar, 7/10 i Ljungby, & 21/10 i Nässjö – I denna utbildning får du en förståelse för vad som inkluderas i social hållbarhet samt varför och hur företag arbetar med det. Du får ta del av de vanligaste utmaningarna och framgångsfaktorer för ett lyckat socialt hållbarhetsarbete. Några av de område som berörs är jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet, inkludering och likabehandling.

STORK – en utbildningsresa 2022

I dokumentet nedan finner du information om de 12 moduler som ingår i utbildningsresan. Det finns även anmälningslänkar till varje modul, så att du redan nu ska kunna planera in och anmäla dig till aktiviteterna.


ESF

Projekt medfinansierades av Europeiska unionen/ Europeiska socialfonden.

Projektet startades 1 september 2020. Projektets genomförandefas påbörjas i november och pågår under hela 2021-2022.