S3 – plattform Småland och Öarna

Projektet heter S3-plattform Småland och Öarna och är en del i regionernas gemensamma smarta specialiseringsarbete. Syftet med smart specialisering är att förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt. Projektet kommer pågå under fem år med start under 2024. Smart specialisering är ett begrepp som introducerades av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och hållbar tillväxt inom de områden där det finns störst potential.

Det nu aktuella projektet sker i samarbete mellan Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Region Gotland samt Tillväxtverket ERUF som gemensamt finansierar satsningen.

Innovationsgrad som huvudfokus

Projektet bygger vidare på en gemensam analys som identifierat fem kunskapsområden som täcker in huvudparten av de områden som pekats ut i de länsvisa strategiarbetena: trä och skog, livsmedel, besöksnäring, industriell utveckling och digital tjänsteutveckling. Projektets huvudfokus kommer att vara områdets låga innovationsgrad.

Målet med projektet är att utveckla en systemförändrande samverkan för att accelerera implementeringen av de fyra länens strategier för smart specialisering i de fem gemensamma tematiska kunskapsområden som nämnts ovan.

Målet ska uppnås genom att projektet utvecklar en plattform för samverkan inom de fem områdena. Den kommer vara öppen för alla offentligt finansierade innovationsstödjande aktörer i de fyra länen och ska skapa stärkta förutsättningar för innovationsfrämjande utvecklingsinsatser med olika huvudmän, finansiering och varaktighet. Insatserna kommer att vara öppna för alla små och medelstora företag i programområdet. Genom att samverka över programområdet skapas förutsättningar för att genomföra vassare utvecklingsinsatser som omfattar ett större antal företag. Via plattformen ska systemet samverka inom hela programområdet för att identifiera behov och initiera innovationsfrämjande utvecklingsinsatser.

Genom att utgå från ett större geografiskt område ska utvecklingsinsatserna inkludera fler företag, bli resurseffektivare och bättre nyttja specialistkunskaper. Efter projektets slut ska samverkansformerna kunna överföras till den ordinarie organisationen.

För var och ett av kunskapsområdena leds och koordineras projektets
aktiviteter av en projektpartner;

  • Träcentrum Nässjö Kompetenscentrum AB – Trä och skog
  • IUC i Kalmar Län AB – Livsmedel
  • Gotlands Förenade Besöksnäring – Besöksnäring
  • Campus Ljungby AB – Industriell utveckling
  • Science Park Jönköping AB – Digital tjänsteutveckling

Projektet pågår mellan den 1 april 2024 och fram till den 29 mars 2029. Målet är att etablera en för hela programområdet gemensam plattform för samverkan inom och mellan de fem tematiska kunskapsområdena. De fyra regionerna leder det övergripande arbetet i en projektgrupp och för varje tematiskt område ansvarar en samordningsaktör för att leda och koordinera arbetet.

Vad innebär projektet för Campus Ljungby?

Campus Ljungby kommer med detta projekt få ansvaret för industriell utveckling i alla de fyra län som ingår i Småland och Öarna, vilket ger oss en spännande storregional roll!