IUC

IUC står för Industriellt utvecklingscentra vars syfte är att kompetensutveckla industriföretag.

IUC-bolagen samverkar i ett nätverk för att utnyttja varandras erfarenheter och kompetenser. IUC-nätverket har utvecklat flera gemensamma arbetsmetoder och verktyg, och i stora nationella satsningar, som exempelvis Produktionslyftet, Produktion2030 och Industrinatten, är ett flertal IUC-bolag engagerade. Nationella mål för en smartare svensk industri realiseras regionalt och lokalt genom olika projekt som IUC-bolagen erbjuder företagen, i många fall till subventionerad kostnad tack vara offentlig medfinansiering. Ett IUC-projekt kan vara det som ger ett mindre industriföretag den knuff framåt som behövs för att dra igång ett viktigt förändringsarbete.

Insatserna kan handla om allt från längre utvecklingsprogram där ett företag deltar under 2-3 år, till korta innovationsprojekt eller fristående seminarier och workshops.