IUC

IUC utvecklar Sveriges små och medelstora industriföretag

IUC – Industriella UtvecklingsCentra – är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Vi arbetar för att ständigt stärka samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi, regionala och nationella organisationer och myndigheter.
Vi är en företagsnära, rikstäckande organisation med regionala bolag som tillsammans bygger kunskap om industriföretagens behov.

Så arbetar IUC

IUC-bolagen samverkar i ett nätverk för att utnyttja varandras erfarenheter och kompetenser. IUC-nätverket har utvecklat flera gemensamma arbetsmetoder och verktyg, och i stora nationella satsningar, som exempelvis Produktionslyftet, Produktion 2030 och Industrinatten, är ett flertal IUC-bolag engagerade. Nationella mål för en smartare svensk industri realiseras regionalt och lokalt genom olika projekt som IUC-bolagen erbjuder företagen, i många fall till subventionerad kostnad tack vara offentlig medfinansiering. Ett IUC-projekt kan vara det som ger ett mindre industriföretag den knuff framåt som behövs för att dra igång ett viktigt förändringsarbete.

Insatserna kan handla om allt från längre utvecklingsprogram där ett företag deltar under 2-3 år, till korta innovationsprojekt eller fristående seminarier och workshops.

Omvärldsbevakning

Projekt och uppdrag

Vi utvecklar företagens processer och framtida affärsmöjligheter genom olika projekt och uppdrag. Se exempel nedan.

  • Omställningslyftet
  • Automation & Robotik
  • Produktionslyftet
  • Produktion 2030 – Teknikworkshops där representanter från företag och forskarvärld möts
  • Kickstart Hållbarhet

För mer information om projekt och uppdrag, klicka här.