Studera kurser inom yrkeshögskoleutbildningar hos oss

Kurserna är framtagna i samverkan med lokala och regionala näringslivet som har sett ett behov av förbättrad kompetens inom dessa områden. Sökande till kurserna antas enligt samma regelverk som de som går hela utbildningen. En yrkeshögskolepoäng (yhp) motsvarar en dags studier.

Följande kurser är för närvarande tillgängliga:

Projektledning (25 yhp) – pågår 2023-01-16—2023-02-17

Syfte och mål med kursen är att ge den studerande kunskaper och verktyg för att självständigt kunna definiera, planera och genomföra projekt i industriell verksamhet. Den studerande kommer även att få kunskap och förståelse för projektorganisationens olika roller och ansvar och rapportering och uppföljning. Målet är att ge den studerande färdigheter i att hantera ett projekt, från projektidé och förberedelser till genomförande och avslut.

Produktionsplanering 1 (25 yhp) – pågår 2023-01-16—2023-02-17

Kursen behandlar grundläggande begrepp och metoder inom planering, beredning och styrning av tillverkningsprocesser och produktionssystem.

De studerande skall ges kunskaper kring principer och metoder för material- och produktionsplanering, prognosarbete, beräkning av kapacitetsbehov, styrning av ordersläpp samt av och återrapportering inom verksamheter.

Kursen ger färdigheter i planeringsprocesser inom verksamheter och kännedom kring olika planeringsnivåer samt hur hela värdekedjan påverkas av produktionsplaner. Den studerande tränas i att genomföra analyser och ge förslag på lämplig utformning av planering av flöden och produktionssystem.

Upphandling (35 yhp) – pågår 2023-02-06—2023-03-24

Syfte och mål med kursen är att den studerande skall få kunskap om olika upphandlingsförfaranden för att kunna genomföra inköp/upphandlingar av varor och tjänster till offentlig sektor.

Kursen kommer att ge den studerande färdigheter i att analysera och identifiera behov, formulera samt genomföra upphandlingar, direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar. Den studerande kommer även att få kunskaper i att genomföra de olika momenten i upphandlingsprocessen, arbeta med en förstudie, göra en riskanalys, välja relevant upphandlingsförfarande, utforma ett förfrågningsunderlag och välja relevant utvärderingsgrund för upphandlingen.

Lean (25 yhp) – pågår 2023-02-20—2023-03-24

Kursens syfte och mål är att ge förståelse för hur Lean är uppbyggt och påverkar planering, logistik, produktion, resurser och lönsamhet mm samt hur ett modernt industriföretag kan nå konkurrensfördelar genom effektivt Lean-tänkande och en tillämpad Lean-filosofi. Kursen tillhandahåller teoretisk kunskap och praktiska metoder för att kunna arbeta med förändring ur ett Leanperspektiv.

I kursen läggs stort fokus på att arbeta med praktiska övningar och relevanta case, som t ex Lean spel och studiebesök, för att öva färdigheter som är kopplat till att analysera och förbättra verksamhetsflöden ur ett Lean-perspektiv och att effektivisera produktionssystem med fokus på digitalisering och hållbarhet. Den studerande ska efter kursen kunna applicera förändringsledning i ett företag.

Tillämpad produktionsekonomi (25 yhp) – pågår 2023-08-28—2023-09-29

Kursen behandlar företagsekonomiska begrepp, modeller och verktyg ur ett
produktionsekonomiskt perspektiv. De studerande skall ges kunskaper kring planering, styrning och uppföljning av verksamheters produktion ur ett ekonomiskt perspektiv.
De studerande skall ges kunskaper om lönsamhets betydelse för verksamheters drift och utveckling. Kursen ger färdigheter i produkt-, lönsamhets- och investeringskalkylering samt tillämpning av kapitalbindningsbedömningar och fastställande av kapitalbehov för verksamhetsutveckling.

Produktionsplanering 2 (25 yhp) – pågår 2023-10-02—2023-11-03

Kursen bygger vidare på Produktionsplanering 1. Kursen behandlar fördjupade begrepp och metoder inom planering, beredning och styrning av tillverkningsprocesser och produktionssystem.

De studerande skall ges fördjupade kunskaper kring principer och metoder för inköp material- och produktionsplanering, prognosarbete, beräkning av kapacitetsbehov, styrning av ordersläpp samt av- och återrapportering inom verksamheter.

Kursen ger färdigheter i planeringsprocesser och inköpsarbete inom verksamheter och fördjupade kunskaper kring hur hela värdekedjan påverkas av produktionsplaner. Den studerande tränas fortsatt i att genomföra analyser och ge förslag på lämplig utformning av planering av flöden och produktionssystem.

Projektledning – (25 yhp) – pågår 2023-11-06—2023-12-08

Syfte och mål med kursen är att ge den studerande kunskaper och verktyg för att självständigt kunna definiera, planera och genomföra projekt i industriell verksamhet. Den studerande kommer även att få kunskap och förståelse för projektorganisationens olika roller och ansvar och rapportering och uppföljning. Målet är att ge den studerande färdigheter i att hantera ett projekt, från projektidé och förberedelser till genomförande och avslut.

Digitalisering – industriell IT (25 yhp) – pågår 2023-12-11—2024-01-12

Målet med kursen är att den studerande ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i, och kompetenser för industriell datakommunikation. Den studerande ska kunna medverka till att utveckla och effektivisera produktionsprocessen med hjälp av digitalisering genom att få kunskaper om olika verktyg och hjälpmedel som finns inom IT, affärssystem och dess stödsystem. Kursen introducerar produktionsplanering i avsett affärssystem och avslutas med att den studerande genomför och presenterar ett projekt som innefattar kartläggning av en verksamhets digitala resurser.

För mer information och ansökan, kontakta: