Studera kurser inom yrkeshögskoleutbildningar hos oss

Kurserna är framtagna i samverkan med lokala och regionala näringslivet som har sett ett behov av förbättrad kompetens inom dessa områden. Sökande till kurserna antas enligt samma regelverk som de som går hela utbildningen. En yrkeshögskolepoäng (yhp) motsvarar en dags studier.

Följande kurser är för närvarande tillgängliga:

Produktionssystem (25 yhp) – 10 veckor halvfart med start 2023-08-28

Kursen behandlar produktionssystemets olika delar ur ett systemperspektiv: organisation, layout och flöde, produktionslogistik, lean production, produktionsberedning, hållbarhet, kvalitetsmetoder samt verktyg. De studerande skall ges kunskaper kring produktionssystems livscykler avseende planering, utformning, driftsättning, löpande drift, underhåll samt återanvändning i industritekniska processer. Kursen ger färdigheter i tillämpning av perspektivet 7M: Management, Människa, Metod, Mätning, Maskin, Material och Miljö. De studerande skall ges kunskaper kring hur dessa påverkar produktionssystemet och dess delprocesser.

Change Management (25 yhp)– 10 veckor halvfart med start 2023-08-28

Syfte och mål med kursen är att ge verktyg och modeller för att leda och driva förändringsprojekt. Kursen syftar också till att ge grundlig kännedom om ledarskap i förändring och hur man praktiskt tillämpar metod, övningar och verktyg. Kursen presenterar teorier och modeller kring förändringsledning samt ger möjlighet att genom praktiska övningar med öva på olika scenarier öva på och använda verktyg. Kursen tillhandahåller också teorier och praktiska övningar. Efter kursen ska studenten självständigt kunna driva olika typer av förändringsinitiativ och projekt. Kursen avslutas med att de studerande får möjlighet att visa prov på sin samlade kompetens inom Change Management.

Produktionsekonomi (25 yhp) – 10 veckor halvfart med start 2023-08-28

Kursen behandlar företagsekonomiska begrepp, modeller och verktyg ur ett
produktionsekonomiskt perspektiv. De studerande skall ges kunskaper kring planering, styrning och uppföljning av verksamheters produktion ur ett ekonomiskt perspektiv.
De studerande skall ges kunskaper om lönsamhets betydelse för verksamheters drift och utveckling. Kursen ger färdigheter i produkt-, lönsamhets- och investeringskalkylering samt tillämpning av kapitalbindningsbedömningar och fastställande av kapitalbehov för verksamhetsutveckling.

Produktionsplanering 2 (25 yhp) – 5 veckor helfart med start 2023-11-06

Kursen behandlar fördjupade begrepp och metoder inom planering, beredning och styrning av tillverkningsprocesser och produktionssystem.

De studerande skall ges fördjupade kunskaper kring principer och metoder för inköp material- och produktionsplanering, prognosarbete, beräkning av kapacitetsbehov, styrning av ordersläpp samt av- och återrapportering inom verksamheter.

Kursen ger färdigheter i planeringsprocesser och inköpsarbete inom verksamheter och fördjupade kunskaper kring hur hela värdekedjan påverkas av produktionsplaner. Den studerande tränas fortsatt i att genomföra analyser och ge förslag på lämplig utformning av planering av flöden och produktionssystem.

Kommunikation & Ledarskap (20 yhp)– 5 veckor helfart med start 2023-11-06

Kursen behandlar ledarskap och kommunikation i olika roller inom och utanför en verksamhet. Kursen behandlar vidare självkännedom samt egenutveckling i syfte att ge den studerande möjligheter att kunna ta rollen som ledare.  

De studerande skall ges kunskaper kring teorier för skriftlig samt muntlig kommunikation samt att genom praktiska övningar tillämpa olika kommunikationskanaler och verktyg. Kursen tillhandahåller också kunskaper kring teorier kring gruppsamtal, självtester och praktiska övningar.

Kursen ger färdigheter i tillämpning av såväl skriftlig som muntlig kommunikation ur ett ledarskapsperspektiv. Kursen avslutas ett test samt egendokumentation kring den studerandes förvärvade kompetenser inom kommunikation och ledarskap.

Digitalisering – industriell IT (25 yhp) – 10 veckor halvfart med start 2023-12-11

Målet med kursen är att den studerande ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i, och kompetenser för industriell datakommunikation. Den studerande ska kunna medverka till att utveckla och effektivisera produktionsprocessen med hjälp av digitalisering genom att få kunskaper om olika verktyg och hjälpmedel som finns inom IT, affärssystem och dess stödsystem. Kursen introducerar produktionsplanering i avsett affärssystem och avslutas med att den studerande genomför och presenterar ett projekt som innefattar kartläggning av en verksamhets digitala resurser.

Produktionsplanering 1 (25 yhp) – 5 veckor helfart med start 2024-02-19

Kursen behandlar grundläggande begrepp och metoder inom planering, beredning och styrning av tillverkningsprocesser och produktionssystem.

De studerande skall ges kunskaper kring principer och metoder för material- och produktionsplanering, prognosarbete, beräkning av kapacitetsbehov, styrning av ordersläpp samt av och återrapportering inom verksamheter.

Kursen ger färdigheter i planeringsprocesser inom verksamheter och kännedom kring olika planeringsnivåer samt hur hela värdekedjan påverkas av produktionsplaner. Den studerande tränas i att genomföra analyser och ge förslag på lämplig utformning av planering av flöden och produktionssystem.

Projektledning (25 yhp) – 10 veckor halvfart med start 2023-12-20

Syfte och mål med kursen är att ge den studerande kunskaper och verktyg för att självständigt kunna definiera, planera och genomföra projekt i industriell verksamhet. Den studerande kommer även att få kunskap och förståelse för projektorganisationens olika roller och ansvar och rapportering och uppföljning. Målet är att ge den studerande färdigheter i att hantera ett projekt, från projektidé och förberedelser till genomförande och avslut.

Helfart innebär 2-2,5 dagars campusförlagda lärarledda studier per vecka, plus självstudier.

Halvfart innebär 1-1,5 dagars campusförlagda lärarledda studier per vecka, plus självstudier.

För mer information och ansökan, kontakta: