Studera kurser inom yrkeshögskola

Kurserna är framtagna i samverkan med lokala och regionala näringslivet som har sett ett behov av förbättrad kompetens inom dessa områden. Sökande till kurserna antas enligt samma regelverk som de som går hela utbildningen. En yrkeshögskolepoäng (yhp) motsvarar en dags studier.

Här är de kurser i utbildningen Production Planner, Change & Sustainability som finns möjlighet att läsa framöver (preliminära startdatum):

Produktionsplanering 1 (25 yhp) – helfart med start 19 februari 2024

Kursen behandlar grundläggande begrepp och metoder inom planering, beredning och styrning av tillverkningsprocesser och produktionssystem.
De studerande skall ges kunskaper kring principer och metoder för material- och produktionsplanering, prognosarbete, beräkning av kapacitetsbehov, styrning av ordersläpp samt av- och återrapportering inom verksamheter.
Kursen ger färdigheter i planeringsprocesser inom verksamheter och kännedom kring olika planeringsnivåer samt hur hela värdekedjan påverkas av produktionsplaner. Den studerande tränas i att genomföra analyser och ge förslag på lämplig utformning av planering av flöden och produktionssystem.

Kommunikation och ledarskap (20 yhp) – helfart med start 19 augusti 2024

Kursen behandlar ledarskap och kommunikation i olika roller inom och utanför en verksamhet. Kursen behandlar vidare självkännedom samt egenutveckling i syfte att ge den studerande möjligheter att kunna ta rollen som ledare.
De studerande skall ges kunskaper kring teorier för skriftlig samt muntlig kommunikation samt genom praktiska övningar kunna tillämpa olika kommunikationskanaler och verktyg. Kursen tillhandahåller också kunskaper gällande teorier kring gruppsamtal, självtester och praktiska övningar.
Kursen ger färdigheter i tillämpning av såväl skriftlig som muntlig kommunikation ur ett ledarskapsperspektiv. Kursen avslutas ett test samt egendokumentation kring den studerandes förvärvade kompetenser inom kommunikation och ledarskap.

Change Management (25 yhp) – helfart med start 16 september 2024

Kursen behandlar verktyg och modeller för att driva förändringsprojekt samt ge en grundlig kännedom om ledarskap i förändring och hur man praktiskt tillämpar metod, övningar och verktyg.
Syfte och mål med kursen är att ge verktyg och modeller för att leda och driva förändringsprojekt. Kursen syftar också till att ge grundlig kännedom om ledarskap i förändring och hur man praktiskt tillämpar metod, övningar och verktyg. Kursen presenterar teorier och modeller kring förändringsledning samt ger möjlighet att genom praktiska övningar och användande av olika verktyg träna på realistiska scenarier. Efter kursen ska studenten självständigt kunna driva olika typer av förändringsinitiativ och projekt. Kursen avslutas med att de studerande får möjlighet att visa prov på sin samlade kompetens inom Change Management.

Processkartläggning och processutveckling (25 yhp) – helfart med start 21 oktober 2024

Kursen behandlar begrepp och teorier inom processkartläggning och processutveckling kopplat till leverantörskedjan, produktionsutveckling och syftar till modern, hållbar produktion.
Kursens syfte och mål är att den studerande skall utveckla kunskaper och färdigheter kring centrala begrepp och teorier inom processkartläggning och processutveckling kopplat till hela leverantörskedjan och produktionsprocessen.

Hållbarhet, kvalitet och miljö (30 yhp) – helfart med start 25 november 2024

Kursen behandlar systematiskt hållbarhets- och verksamhetsledningsarbete i ett modernt industriföretag samt metoder och verktyg för det förebyggande arbetet med ständiga förbättringar.
Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om systematiskt hållbarhets- och verksamhetsledningsarbete. Den studerande ska få metoder och verktyg för det förebyggande arbetet med ständiga förbättringar samt kunna redogöra för hur produkt- och processkvaliteten kan säkras och förbättras med hjälp av ledningssystem och dess verktyg. Kursens syfte är också att ge kunskap om systematiskt hållbarhetsarbete i företaget. Målet med kursen är att den studerande ska ha förståelse för de ansvarsprinciper, riktlinjer, förordningar och verktyg som modern industri tillämpar i sitt arbete för en hållbar utveckling. Den studerande ska kunna redogöra för hur företag ska arbeta på ett systematiskt sätt med ledningssystem och hållbar produktion.

LEAN (25 yhp) – helfart med start 20 januari 2025

Kursens syfte och mål är att ge förståelse för hur Lean är uppbyggt och påverkar planering, logistik, produktion, resurser och lönsamhet mm samt hur ett modernt industriföretag kan nå konkurrensfördelar genom effektivt Lean-tänkande och en tillämpad Lean-filosofi.

Kursen tillhandahåller teoretisk kunskap och praktiska metoder för att kunna arbeta med förändring ur ett leanperspektiv. I kursen läggs stort fokus på att arbeta med praktiska övningar och relevanta case, som exempelvis leanspel och studiebesök, i syfte att öva färdigheter som är kopplat till att analysera och förbättra verksamhetsflöden och att effektivisera produktionssystem med fokus på digitalisering och hållbarhet. Den studerande ska efter kursen kunna applicera förändringsledning i ett företag.

Helfart innebär 2-2,5 dagars campusförlagda lärarledda studier per vecka, plus självstudier.

Halvfart innebär 1-1,5 dagars campusförlagda lärarledda studier per vecka, plus självstudier.

För mer information och ansökan, kontakta: