God och Nära vård – Utsedd försöksverksamhet av Regeringskansliet

God och Nära vård är ett unikt och innovativt projekt som finansieras av Familjen Kamprads Stiftelse. Detta för att den hälsodata som finns i vårdsystemen i Ljungby kommun och Region Kronoberg ska kunna användas och optimeras utifrån invånarnas individuella behov och förutsättningar. Därför arbetar Ljungby kommun och Region Kronoberg för att gemensamt titta på data i syfte att skapa en nulägesanalys/kartläggning över invånarnas vårdresa. Regeringskansliets försöksverksamhet vill främja innovation och uppmuntra till att kommuner och regioner skapar nya sätt att utvecklas och samarbeta i syfte att gynna invånaren.  Många av de frågeställningar som projektet lyfter upp i dialogen med

Regeringskansliet är inom det juridiska området. Lagstiftningen som reglerar dataskydd och informationssäkerhet är inte helt i enlighet med den tekniska utvecklingen och den digitala transformationen som snabbt sker vilket innebär att det finns starka begränsningar i hur hälsodata kan användas främjande. För att helt kunna nyttja de fördelar som finns med att arbeta metodisk och datadrivet inom vården måste det till förändringar i lagstiftningen. Regeringskansliets försöksverksamhetskommitté beskriver projektet som en viktig och betydande del i framtidens vård. Ett delbetänkande lämnades i november in till Regeringen ”Försöksverksamhet utan författningsändring i den kommunala sektorn”

Informationsdriven vård, som är ena delprojektet i God och Nära vård bedrivs som ett forskningsprojekt i samarbete med Högskolan i Halmstad. Det görs för att i mindre skala utreda utmaningarna och möjligheter som finns med att dela data mellan huvudmän. När lagstiftningen är bättre anpassad till detta arbetssätt och metod är ambitionen att det ska skalas upp till andra kommuner.  Med detta blir Ljungby kommun en föregångskommun, inte bara regionalt utan även nationellt. Projektledningen bedrivs av Campus Ljungby som också är samordnare för akademin och forskningen. SKR-Sveriges kommuner och regioner följer också vårt arbete och uppmärksammar vår roll som försöksverksamhet i deras podcast Demokratiresan, avsnitt ”Försöksverksamhet”

Vill du veta mer om projektet, och den innovationskraft som Ljungby kommun och Region Kronoberg tillämpar i arbetet för en bättre vård för dig som invånare följ informationen på webbplatserna: Ljungby kommun, Region Kronoberg och Campus Ljungby samt våra sociala medier.