SMART DAT

Projektet erbjuder korta kunskapshöjande insatser och främjar teknikspridning i en befintlig demonstrationsanläggning. Genom långsiktiga satsningar blir SMF bättre rustade att möta framtida utmaningar, ta vara på möjligheter inom automatisering och digitalisering samt hantera global konkurrens och samhällsförändringar. Projektet syftar även till att förbättra förutsättningarna för hållbar produktion som tar hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv. 

Många företag vill öka graden av automation och digitalisering men för att kunna göra det finns behov av att höja kompetensen och främja kunskapsutbyte mellan företag och forskare. Vi erbjuder därför flera olika delaktiviteter som har som syfte att ge deltagarna mer fördjupad kunskap inom teknik och automation. 

Kompetensstärkande aktiviteter och kunskapsutbyte

Första steget är uppsökande arbete och behovsanalys som framförallt genomförs av Campus Ljungby och IUC Kalmar. Vi träffar företag för att samla in information om deras verksamhet och behov, för att kunna erbjuda stöd och vägledning i användandet av teknik. Företag är självklart också att ta direktkontakt med oss om det finns intresse av samverkan. 

För att visa på vilka möjligheter som finns kopplat till digitalisering och automation erbjuder vi inspirationsföreläsningar, där företag och forskare bjuds in att lyssna på erfarna talare som presenterar lyckade exempel på användning av teknik inom tillverkningsindustrin. Inspirationsföreläsningarna kan ge er en ökad förståelse för potentialen inom digitalisering och automatisering, och ger inspiration att utforska och testa tekniken i din egen verksamhet. 

Fördjupade föreläsningar erbjuds för att du skall kunna fördjupa dig i tekniska ämnen. Föreläsningarna skräddarsys efter deltagarnas behov och ger en mer ingående förståelse för tekniken, vilket kan hjälpa er företag att implementera tekniken mer effektivt och med bättre resultat. 

Utforskande av automatiserings- och digitaliseringsmöjligheter i demonstratoranläggning

Utvecklingen inom automatisering och digitalisering sker i en snabb takt, och det är därför viktigt att kunna tillhandahålla en demonstratormiljö som möter industrins krav och behov. Syftet är ge företag möjligheten att tillsammans med forskare utveckla ny teknik och innovativa lösningar på problem genom workshops och experiment i demonstratormiljön. Demonstratormiljön fungerar som en plattform för behovsanpassad forskning och utveckling.

Workshops och experiment kommer att användas för att åskådliggöra principer och konkretisera dem så att små och medelstora företag kan testa tekniska lösningar i praktiken. Exempel på sådana workshops kan inkludera operatörsprogrammering, simulering och verifiering i demonstratormiljön, maskinsäkerhet som inkluderar säkerhetssensorer, mobila autonoma robotar samt robotar för kollaborativa applikationer. Det kan också handla om produktivitetshöjande tillämpning av AI och digitala tvillingar, etc. men också utrustning såsom sensor, infrastruktur, datorer, ställdon, etc. som uppfyller kraven för att implementeras i fabriken och på maskinerna vid digitalisering.

Pilotcase

I likhet med systerprojekten IoT Lab för SMF och HPC för SMF kommer vi att arbeta nära företag för att gemensamt experimentera med tekniken i form av så kallade pilotcase.  

Syftet med pilotcasen är att utveckla nya tekniska lösningar för små och medelstora företag som kan stötta er i att optimera sina processer och öka konkurrenskraften och genomförs i nära samarbete mellan företaget och forskare, vilket ger er tillgång till nya idéer och expertkunskap, samtidigt som forskarna får praktisk erfarenhet av att arbeta med verkliga problem. 

Pilotcase ger små och medelstora företag möjlighet att testa och utvärdera nya tekniska lösningar innan de implementeras i egen verksamhet och resultaten kan spridas till andra företag för att öka kunskapen och möjligheterna att använda den nya tekniken. 

Kostnads-nyttoanalys av automatiserade och digitaliserade produktionsprocesser

Automatisering och digitalisering kan ge fördelar för företag genom att effektivisera produktionen och förbättra kvaliteten på produkter och tjänster, men för att dra nytta av dessa teknologier är det viktigt att företagen gör en kostnads-nyttoanalys innan investeringar i mer automatiserade och digitaliserade produktionsprocesser görs. Detta med tanke på att små och medelstora företag är påverkade av resursknapphet. 

Detta förutsätter en översyn över företagets nuvarande produktionsprocesser. Syftet är att kartlägga företagets operativa styrkor och svagheter. Därefter utvärderas huruvida automatisering och digitalisering skulle kunna bidra till att förbättra processerna och därmed konkurrenspositionen. 

Kostnads-nyttoanalysen kommer sedan ge svar på hur bra enskilda automatiserings- och digitaliseringsinitiativ skulle lämpa sig för att tackla möjliga operativa pain points. Målet är att skapa en short list med produktionsprocesser som borde prioriteras. Inom ramen av detta kommer investeringskalkyler göras för att kvantifiera vilka investeringar i automatisering och digitalisering som bör prioriteras baserat på ekonomisk avkastning. Det kräver data om grundinvesteringskostnader samt antaganden om framtida intäkter och kostnader under investeringens ekonomiska livslängd. 

Deltagande organisationer 
Linnéuniversitetet, IUC Kalmar, Campus Ljungby och Epic – Innovation & Technology Center


Vill du och ditt företag veta mer om hur vi kan hjälpa er? Ta kontakt med Patrik Perslow.

SMART DAT pågår till och med 31 december 2026

Projektet finansieras av Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Kalmar län, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.