25 miljoner satsas på Smart specialisering

Vi är glada att vi idag kan berätta om ett nytt projekt vi kommer att vara del av tillsammans med Föreningen Gotlands Förenade Besöksnäring, Industriellt Utvecklingscentrum i Kalmar län AB, Science Park Jönköping AB och Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling – Smart Specialisering, S3!

Smart specialisering är ett begrepp som introducerades av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och hållbar tillväxt inom de områden där det finns störst potential.


Projektet sker i samarbete mellan Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Region Gotland samt Tillväxtverket ERUF som gemensamt finansierar satsningen.

För att genomföra våra länsvisa strategier för smart specialisering samarbetar de fyra regionerna i Småland och öarna om innovationsfrämjande insatser för SMF i hela programområdet. Projektet bygger vidare på en gemensam analys som identifierat fem tematiska kunskapsområden som täcker in huvudparten av de områden som pekats ut i de länsvisa strategiarbetena: Trä och skog, Livsmedel, Besöksnäring, Industriell utveckling och Digital tjänsteutveckling.

Projektet utvecklar en plattform för samverkan inom de fem områdena och är 
öppen för alla offentligfinansierade innovationsstödjande aktörer i de fyra länen. Samverkan skapar stärkta förutsättningar för innovationsfrämjande utvecklingsinsatser med olika huvudmän, finansiering och varaktighet med den gemensamma egenskapen att vara öppna för alla SMF i programområdet. Genom att samverka över programområdet skapas förutsättningar för att genomföra vassare utvecklingsinsatser som omfattar ett större antal företag.

Projektet pågår mellan den 1 april 2024 och fram till den 29 mars 2029. Målet är att etablera en för hela programområdet gemensam plattform för samverkan inom och mellan de fem tematiska kunskapsområdena. Framöver kommer vi på Campus Ljungby arbeta med den Industriella utvecklingen i hela området Småland och öarna.